Bảng quảng cáo
Cơ cấu tổ chức

  • Chủ sở hữu công ty là Công ty chứng khoán ACB (ACBS), với vai trò là cổ đông sáng lập duy nhất và chủ sở hữu 100% vốn.

  • Hội đồng Đầu tư do Hội đồng Thành viên thành lập và bổ nhiệm, có trách nhiệm xem xét và thẩm định các đề xuất đầu tư, đồng thời phê duyệt các giao dịch đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng Đầu tư.

  • Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Chủ sở hữu; có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, kiểm toán toàn bộ hoạt động của công ty.

  • Bộ phận Kiểm soát nội bộ gồm các thành viên do Hội đồng Thành viên đề xuất và Chủ sở hữu phê duyệt. Kiểm soát viên trưởng phải được UBCKNN và Ban Kiểm soát (đại diện cho chủ sở hữu) kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp của hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty; kiểm soát việc ghi chép sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính đúng theo các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.