Bảng quảng cáo
Cơ cấu tổ chức
  • Công ty thuộc loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là Công ty TNHH Chứng khoán ACB thành lập và sở hữu 100% vốn điều lệ (“Chủ sở hữu”).
  • Công ty được tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc. Hội đồng thành viên do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty; Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.
  • Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc và được bổ nhiệm bởi Chủ sở hữu Công ty.
  • Bộ phận Kiểm soát nội bộ và các đơn vị khác của Công ty được Ban điều hành bổ nhiệm phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Chủ sở hữu, Công ty.