Bảng quảng cáo

Sản phẩm – Dịch vụ của ACBC

- Quản lý Quỹ đầu tư

 • Thành lập và quản lý các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước
 • Sản phẩm quỹ đa dạng, bao gồm:
  • Quỹ đầu tư chứng khoán
  • Quỹ đầu tư và kinh doanh trái phiếu
  • Quỹ đầu tư bất động sản
  • Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng
  • Các quỹ công chúng khác

- Quản lý Danh mục đầu tư

 • Tư vấn phân tích và xây dựng danh mục đầu tư
 • Quản lý đầu tư
 • Nhận ủy thác đầu tư

- Tư vấn đầu tư chứng khoán